Skip to main content

خیابان بازلر پلاک 8 “متعلق به زنان و دختران”

در خیابان بازلر پلاک 8 پنج موسسه زیر یک سقف با همدیگر همکاری
کرده برنامه های مختلفی برای مراجع کنندگان تدارک م یبینیم. اساس کار
ما حمایت از دختران و زنان است. ما تلاش م یکنیم زنان و دختران با حق
و حقوقشان مانند استقلال فردی، مصونیت فیزیکی، حق برابر در مشارکت
اجتماعی آشنا شوند. شبکه های ما در حوضه های مختلف سعی بر تشویق
زنان و دختران دارند به شکلی که آنها را قادر به شناخت نیازهای درونی،
اهداف و دیدگاهای خود می کنند.
از تمامی زنان و دختران دعوت م یشود برای آشنایی با برنامه های ما
به آدرس زیر مراجعه کنند. برای گروه دختران برنام های ویژه به شکل ”
آموزش فشرده” ارائه می دهیم. علاوه بر آن امکانات مشاوره فردی، برای
خارجیان با مترجم و برای ناشنوایان با مترجم زبان اشاره وجود دارد.